NJOFTIM

"CLOTHES & MORE SH.P.K.” Me seli në Prishtinë adersa: Prishtinë, QendRA Tregtare, Albi Mall, Kat.II me certifikatën e regjistrimit, Nr.i Biznesit 811160390, Nr.Fis. 811160390, Nr.TVSH 330334912. Konform nenit 107, paragrafi 1 te Ligjit për Shoqëritë Tregëtare themeluesi shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “CLOTHES & MORE” SH.P.K. znj.Majlinda Osmanaj, nga Prishtine, me Nr.të Letërnjoftimit 1234868035 shpallin: Të mbyllur - shuajnë shoqërinë “CLOTHES & MORE” SH.P.K. Nr.Biz. 811160390, Nr.Fis. 811160390, Nr.Tvsh 330334912 dhe kërkojnë nga të gjithë të interesuarit, që kanë ndonje kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie, të paraqesin kërkesën pranë themeluesve, në afatin mbrenda 30 ditëve nga dita e publikimit e kësaj shpallje në gazetën ditore ”Koha Ditore” në Prishtinë. “CLOTHES & MORE” SH.P.K. me seli në Prishtinë adresa Prishtinë, Qend.Tregtare, Albi Mall, Kat.II, me pronar  Majlinda Osmanaj, Emri i Likvidatorit Majlinda Osmanaj.

ANNOUNCEMENT
Fade of limited liability company ,, CLOTHES & MORE LLC”, based in  Prishtine, address Prishtinë, Qend.Tregtare, Albi Mall, Kat.II with the registration certificate, Businis number 811160390 , Fis.Nr.811160390, VAT Nr. 330334912. According to article 107, paragraph 1 of Kosovo Business Law  limited liability company ,, CLOTHES & MORE LLC”, Mrs. Majlinda Osmanaj from Prishtine, ID Nr 1234868035 declared: Society of “CLOTHES & MORE LLC " closed and require all stake holders, who have a claim against the contest or company present the request to the founders, within 30 days of publication of this ad in the daily "Koha Ditore" in Pristina. “CLOTHES & MORE LLC” based in Prishtine, address Prishtinë, Qend.Tregtare, Albi Mall, Kat.II, owner Majlinda Osmanaj, name the likuidator Majlinda Osmanaj.

OBAVESTENJE
Zatvaranje - Gasenje Drustva sa ogranicenom odgovornoscu ,, CLOTHES & MORE D.O.O”, sa sedistem u Prishtinë adresa Prishtinë, Qend.Tregtare, Albi Mall, Kat.II Uverenje o Registraciji, Br.biznisa 811160390, Fis.Br. 811160390, PDV Br. 330334912. Na osnovu  clana 107, taca 1 Zakona o Privredinim Drustvima, osnivaci drustva sa ogranicenom odgovornoscu ,,CLOTHES & MORE D.O.O”. g. Majlinda Osmanaj, Br.L.Karte. 1234868035 oglasavaju zatvorenim - ugasenim  drustvo sa ogranicenom odgovornoscu ,,CLOTHES & MORE D.O.O”, i traze od svih zainteresovanih lica u slucaju da imaju neke nesuglasice ili neka potrazivanja prema Drustvu ,,CLOTHES & MORE D.O.O”., da se obrate osnivacima u roku od 30 dana od dana oglasavanja u dnevnoj stampi “Koha Ditore” iz Pristine. ,,CLOTHES & MORE D.O.O”. sa sedistem u Prishtine, adresa Prishtinë, Qend.Tregtare, Albi Mall, Kat.II, osnivac  Majlinda Osmanaj Likvidator Majlinda Osmanaj.

Data e publikimit: 13.05.2022
Shpërndaje
Të tjera