Vështrime

Ligjshmëria dhe Kosova

Përmbajtja, praktika dhe problemet me parimin e ligjshmërisë

Sundimi i ligjit

Ligjshmëria përbën bërthamën e konceptit të sundimit të ligjit. Është kërkesa dhe praktika pa të cilën sundimi i ligjit do të ishte thjesht iluzor. Një prej artikulimeve më autoritative ku sundimi i ligjit gjen shprehje është lista e kontrollit të studimit të ligjit, e zhvilluar dhe miratuar nga Komisioni i Venecias i Këshillit të Evropës (Komisioni Evropian për Demokraci përmes Ligjit). Kjo listë përbëhet prej pesë komponentëve dhe ka këtë përmbajtje: (1) ligjshmëria; (2) siguria juridike; (3) parandalimi i shpërdorimit apo keqpërdorimit të pushtetit; (4) barazia para ligjit dhe jodiskriminimi; dhe (5) qasja në drejtësi.