Vështrime

Roli kushtetues i presidentit në krijimin e qeverisë dhe një lexim i letrave të tij

I

Janë dy dokumente themeltare që e rregullojnë aspektin e formimit të qeverisë, respektivisht Kushtetuta e Kosovës në nenin 95 të saj, si dhe Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese KO 103/14, të cilat nuk e përcaktojnë në mënyrë shprehimore rrethanën kur partia e cila ka dalë e para në zgjedhje mund ta refuzojë caktimin e mandatarit (emrin e kandidatit për kryeministër). Kjo më tepër lexohet si rrethanë politike e zhvillimit të ngjarjeve – të cilat Kushtetuta e Kosovës nuk i ka paraparë. I heshtur në këtë aspekt është edhe Aktgjykimi në fjalë, si normë komplementare kushtetuese.