Lëmsh

Nëse ju vjen ky mesazh, menjëherë fshijeni nga telefoni

Nëse ju vjen ky mesazh, menjëherë fshijeni nga telefoni
 

Në internet vazhdimisht qarkullojnë informacione ose gjysminformata të pavërtetuara. Problemi lind kur ato mund të rrezikojnë shëndetin e ndokujt. Prandaj mbani kujdes, raportojnë agjencitë e huaja, transmeton Koha.net.

Nëse merrni mesazh me këso përmbajtje ose të ngjashme, injoroni dhe fshijeni nga telefoni: