Kronikë

Dënohet me 1 vit burgim për ndihmë të dy të tjerëve në vepër penale

Dënohet me 1 vit burgim për ndihmë të dy të tjerëve në vepër penale

Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni për Çështje Penale ka shpallur aktgjykimin kundër të akuzuarit B.ZH. për veprën penale të ricilësuar dhënia e ndihmës kryesve pas kryerjes së veprave penale nga neni 388 par.1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Përmes një komunikate për media bëhet e ditur se i akuzuari është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, të cilin dënim i akuzuari do ta mbajë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, ku do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim, transmeton Koha.net.