Kronikë e zezë

Supremja vërteton aktgjykimin dënues të Apelit ndaj Grabovcit dhe dy të tjerëve për rastin “Pronto”

Supremja vërteton aktgjykimin dënues të Apelit ndaj Grabovcit dhe dy të tjerëve për rastin “Pronto”
 

Kolegji i Gjykatës Supreme, në çështjen penale kundër të akuzuarve Adem Grabovci, Ilhami Gashi dhe Sadat Gashi, për shkak të veprave penale shkelja e statusit të barabartë të shtetaseve dhe banorëve të Republikës së Kosovës, duke vendosur lidhur me ankesën Prokurorisë Speciale të Kosovës dhe ankesat e mbrojtësve të të dënuarve, të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës - Departamenti Special.

Supremja njoftoi se më 29 shtator 2020, me aktgjykimin PA.II.nr.3/2020, refuzoi si të pabazuara ankesat e Prokurorisë Speciale të Kosovës dhe ankesat e mbrojtësve të të akuzuarve, Adem Grabovci, Ilhami Gashi dhe Sadat Gashi, ndërsa e vërtetoi aktgjykimin e Gjykatës së Apelit.