Kosovë

Identifikohen mangësitë në sektorin e mjedisit në Komunën e Prizrenit

 

Burimet njerëzore dhe ato financiare nuk janë të niveli të mjaftueshëm për ti adresuar sfidat mjedisore në Komunën e Prizrenit, kanë bërë të ditur të mërkurën monitoruesit nga radhët e OJQ-së “EC Ma Ndryshe”. Gjatë publikimit të Raportit të monitorimit të sektorit të mjedisit në Komunën e Prizrenit ata kanë pohuar se në këtë dokument janë identifikuar mangësitë në sektorin e mjedisit për vitin 2020, që kërkojnë vëmendje më të shtuar nga autoritetet komunale, me qëllim të përmirësimit të procesit të planifikimit dhe menaxhimit mjedisor.

Kaltrina Kolukaj nga EC Ma Ndryshe ka theksuar se metodologjia e ndjekur për përpilimin e këtij raporti merr në konsideratë 12 ligje që adresojnë aspekte të ndryshme të mbrojtjes së mjedisit. Sipas saj, hulumtimi mbulon aspektet kryesore që adresohen nga legjislacioni në fuqi, si: Skema institucionale për planifikimin dhe menaxhimin mjedisor; Korniza ligjore; Hartimi, harmonizimi dhe zbatimi i dokumenteve të planifikimit dhe menaxhimit të mjedisit, projekteve dhe masave për mbrojtjen e mjedisit; Mbikëqyrja inspektive dhe raportimi mjedisor; Krijimi, grumbullimi, menaxhimi i të dhënave dhe sistemit të menaxhimit të dhënave; Bashkëpunimi, koordinimi dhe pjesëmarrja publike, dhe Licencimi dhe lejet mjedisore. Sipas saj kjo metodologji e monitorimit do të shtrohet edhe në komunat tjera si dhe në nivelin qendror.