Kosovë

Obiliqit i anulohet zgjedhja e jashtëligjshme e ekspertit

Obiliqit i anulohet zgjedhja e jashtëligjshme e ekspertit
 

Komunës së Obiliqit i është anuluar njoftimi për dhënie të kontratës për një aktivitet të prokurimit që kishte për qëllim angazhimin e një eksperti. Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) ka konstatuar se Autoriteti Kontraktues (Komuna e Obiliqit) në mënyrë të jashtëligjshme kishte rekomanduar për kontratë një operator ekonomik.

I njëjti organ e ka aprovuar pjesërisht të bazuar ankesën e operatorit ekonomik “Harisi Group” sh.p.k., “Ypoe” sh.p.k. Fushë-Kosovë lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull “Vlerësues i licencuar privat” me nr. të prokurimit 614-19-759-2-3-6. OSHP ka konstatuar se operatori ekonomik i rekomanduar për dhënie të kontratës ka prezantuar marrëveshjen e bashkëpunimit të datës 8.3.2019 me titull “kontratë për konsorcium”, ku në të njëjtën shkresë përveç tjerash përshkruhet se lider është “OneScore” sh.p.k., ndërsa personi fizik, Fitim Sertolli, anëtar, shkruan sot Koha Ditore.