Arbëri

Debatohet si të rritet prestigji i titullit shkencor “doktor”

Foto: Koha / arkiv
 

Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave (KIPRED) dhe Qendra për Kurajo Politike (CPC) në Tryezën e rrumbullakët që mbahet sot do të prezantojnë gjetjet e punimit për diskutim “Studimet e doktoratës në Fakultetin Ekonomik dhe në atë Juridik të Universitetit të Prishtinës”, si dhe do të vënë në diskutim çështjet në vijim, të cilat janë rezultat i hulumtimit:

A) Agjencioni i Kosovës për Akreditim ka shërbyer deri më tash më tepër si një mekanizëm për verifikim formal të plotësimit të kushteve për studimet doktorale, pa u përqendruar në dimensionet përmbajtjesore, si cilësia e personelit akademik dhe e planprogramit. Vërejtjet kryesore që u parashtruan në intervista kanë të bëjnë me vlerësimin e kompetencave të profesorëve dhe mentorëve në studimet doktorale sa i përket njohjes së gjuhës angleze, apo të gjuhëve të tjera botërore, si dhe të kompetencave të tyre për hulumtim shkencor.