Vështrime

Përplasja e pashmangshme

Ndryshe nga kriza financiare e vitit 2008 dhe muajt e parë të COVID-19, thjesht shpëtimi i agjentëve privatë dhe publikë me politika makro të lirshme do të hedhë më shumë benzinë mbi zjarrin inflacionist. Kjo do të thotë se do të ketë një ulje të vështirë – recesion të thellë dhe të zgjatur – në krye të një krize të rëndë financiare

Ekonomia botërore është duke shkuar drejt një bashkimi të paprecedentë të krizave ekonomike, financiare dhe të borxhit, pas shpërthimit të deficiteve, huamarrjes dhe levave në dekadat e fundit.

Në sektorin privat, mali i borxhit përfshin atë të familjeve (si hipotekat, kartat e kreditit, kreditë për automjete, kreditë studentore, kredi personale), bizneset dhe korporatat (kredi bankare, borxhi i obligacioneve dhe borxhi privat) dhe sektori financiar (detyrimet e institucioneve bankare dhe jobankare). Në sektorin publik, ai përfshin obligime të qeverisë qendrore, provinciale dhe vendore dhe detyrime të tjera formale, si dhe borxhe të nënkuptuara si detyrime të pafinancuara nga skemat e pensioneve dhe sistemet e kujdesit shëndetësor – të gjitha këto do të vazhdojnë të rriten teksa shoqëritë plaken.