Vështrime

Një mjedis më i mirë për zhvillimin e Shoqërisë Civile në Kosovë

Një mjedis më i mirë për zhvillimin e Shoqërisë Civile në Kosovë
Artikulli i sponsorizuar

Qeveria e Republikës së Kosovës është një nga qeveritë më pro aktive në rajon në mbështetjen për zhvillimin e mëtutjeshëm të shoqërisë civile. Në korrik të vitit 2013, Qeveria e Kosovës miratoi Strategjinë e parë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile (2013-2017), e cila përcaktoi rregullat për bashkëveprimin dhe bashkëpunimin e Shoqërisë Civile në bërjen e politikave dhe qeverisjen e mirë. Strategjia ofron një bazë të fortë bashkëpunimi midis qeverisë dhe shoqërisë civile, me qëllim të mbajtjes së qeverisë në përgjegjësi për krijimin e një mjedisi të favorshëm për zhvillimin e sektorit të shoqërisë civile në vend. Si rezultat, shoqëria civile gjithnjë e më shumë është e përfshirë në politikë bërje.

Zyra për Qeverisje të Mirë pranë Zyrës së Kryeministrit (ZQM / ZKM) luajti një rol qenësor në të gjitha zhvillimet në këtë drejtim. ZQM / ZKM është institucioni kryesor qeveritar që koordinon procesin e përfshirjes së shoqërisë civile në vendimmarrje dhe bashkëpunim ndërmjet qeverisë dhe shoqërisë civile. Po ashtu, kjo zyre koordinon procesin e krijimit të sistemit të mbikëqyrjes dhe raportimit për përfshirjen e shoqërisë civile, siguron forcimin e bashkëpunimit dhe koordinimit të aktiviteteve dhe përfshirjen përmes institucioneve qeveritare dhe shoqërisë civile me qëllim të hartimit dhe zbatimit të politikave publike në dobi të qytetarët.