M & A GROUP SH.P.K - NJOFTIM

NJOFTIM
Njoftohen të gjithë të interesuarit se M & A GROUP SH.P.K me seli në Prishtinë, me nr.unik identifikues 811279761, në bazë të nenit 147 dhe 148 të Ligjit 06/L-016 për shoqëri tregtare, ka marrë vendim për zvogëlimin e kapitalit të kompanisë nga 1,000.00 Euro në 500.00 Euro. Njoftohen të gjitha palët që kanë ndonjë kërkesë ndaj M & A GROUP SH.P.K. lidhur me këtë çështje, të paraqesin kërkesën pranë kompanisë në afat prej 30 ditësh nga botimi.
Data e publikimit 18.01.2022.

ANNOUNCEMENT
All interested parties are informed that  M & A GROUP SH.P.K  based in Prishtina, with identification number  811279761   , according to Article 147 and 148 of Law 06 / L-016 on trade companies, has decided to reduce the capital of the company from 1,000.00 Euro to 500.00 Euro. We notify all parties that have a request against  M & A GROUP SH.P.K . regarding this issue, submit the request to the company within 30 days from the publication.
Date of publication 18.01.2022.

OBAVEŠTENJE
Obaveštavaju se svi zainteresovani da je M & A GROUP SH.P.K   sa sedištem u Prištini, sa matičnim brojem  811279761   , u skladu sa članom 147 i 148 Zakona 06/L-016 o privrednim društvima, doneo odluku o smanjenju kapitala preduzeća od 1,000.00 Euro da se postavi na 500.00 Euro. Obavesti sve strane koje imaju potraživanje protiv  M & A GROUP SH.P.K. po ovom pitanju, podneti zahtev društvu u roku od 30 dana od dana objavljivanja.
Datum objave 18.01.2022

Data e publikimit: 17.01.2022
Shpërndaje
Të tjera