NJOFTIM PËR MBYLLJE TË BIZNESIT

NJOFTIM
Shuarje e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar  “AB – ASTMA ALERGJIA” SH.P.K., me seli në Prishtinë, adresa: Muharrem Fejza LL2-B21, me çertifikatën e regjistrimit Numër Unik Identifikues 810843096 Konform nenit 107, paragrafi 1 të Ligjit për Shoqëritë Tregëtare  themeluesi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “AB – ASTMA ALERGJIA” ztr. Bardhe Selmanaj Bislimi, nga Prishtina, me Nr.të Letërnjoftimit 1001156809 shpall Të mbyllur - shuajnë shoqërinë  “AB – ASTMA ALERGJIA” me Nr.NUI. 810843096 dhe kërkojnë nga të gjithë të interesuarit, që kanë ndonje kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie, të paraqesin kërkesën pranë themeluesve, në afatin mbrenda 30 ditëve nga dita e publikimit e kësaj shpallje në gazetën ditore ”KOHA Ditore” në Prishtinë.

 

ANNOUCEMENT
Fade of limited liability company  “AB – ASTMA ALERGJIA” L.L.C., based in Prishtina, address: Muharrem Fejza LL2-B21, with the registration certificate, Business number  810843096 According to article 107, paragraph 1 of Kosovo Business Law  limited liability company “AB – ASTMA ALERGJIA” L.L.C. , Mr. Bardhe Selmanaj Bislimi, from Prishtina, ID No. 1001156809 declared: Society of “AB – ASTMA ALERGJIA” L.L.C. closed and require all stake holders, who have a claim against the contest or company present the request to the founders, within 30 days of publication of this ad in the daily "KOHA Ditore" in Pristina.

 

OBAVESTENJE
Zatvaranje - Gasenje Drustva sa ogranicenom odgovornoscu “AB – ASTMA ALERGJIA” D.O.O., sa sedistem u Prishtina adresa Muharrem Fejza LL2-B21, Uverenje o Registraciji, Br.biznisa 810843096 na osnovu  clana 107, taca 1 Zakona o Privredinim Drustvima, osnivac drustva sa ogranicenom odgovornoscu “AB – ASTMA ALERGJIA” D.O.O. gd. Bardhe Selmanaj Bislimi iz selo Prishtina, Br.L.Karte. 1001156809, oglasava zatvorenim - ugasenim  drustvo sa ogranicenom odgovornoscu “AB – ASTMA ALERGJIA” D.O.O, i traze od svih zainteresovanih lica u slucaju da imaju neke nesuglasice ili neka potrazivanja prema Drustvu Lizard Lounge Bar D.O.O., da se obrate osnivacima u roku od 30 dana od dana oglasavanja u dnevnoj stampi “KOHA Ditore” iz Pristine.

Data e publikimit: 21.10.2021
Shpërndaje
Të tjera