NJOFTIM PËR MBYLLJE TË BIZNESIT

 NJOFTIM

Shuarje e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar  “Farm Busha G” SH.P.K., me seli në Lipjan, adresa: Fshati Gadime e ulët, rr. Martirët, nr.20, me çertifikatën e regjistrimit Numër Biznesi 600753075 Konform nenit 107, paragrafi 1 të Ligjit për Shoqëritë Tregëtare  themeluesi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Farm Busha G” SH.P.K. ztr. Visar Basri Gabrica, nga Lipjani, me Nr.të Letërnjoftimit 1172921147 shpall Të mbyllur - shuajnë shoqërinë  “Farm Busha G” SH.P.K. me Nr.Biz. 600753075 dhe kërkojnë nga të gjithë të interesuarit, që kanë ndonje kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie, të paraqesin kërkesën pranë themeluesve, në afatin mbrenda 30 ditëve nga dita e publikimit e kësaj shpallje në gazetën ditore ”KOHA Ditore” në Prishtinë.

 

ANNOUCEMENT

Fade of limited liability company  “Farm Busha G” L.L.C., based in Lipjan, address: Fshati Gadime e ulët, rr. Martirët, nr.20 with the registration certificate, Business number  600753075 According to article 107, paragraph 1 of Kosovo Business Law  limited liability company “Farm Busha G” L.L.C. , Mr. Visar Basri Gabrica, from Lipjan, ID No. 1172921147 declared: Society of “Farm Busha G” L.L.C. closed and require all stake holders, who have a claim against the contest or company present the request to the founders, within 30 days of publication of this ad in the daily "KOHA Ditore" in Pristina.

 

OBAVESTENJE

Zatvaranje - Gasenje Drustva sa ogranicenom odgovornoscu “Farm Busha G” D.O.O., sa sedistem u Lipjan adresa Fshati Gadime e ulët, rr. Martirët, nr.20, Uverenje o Registraciji, Br.biznisa 600753075 Na osnovu  clana 107, taca 1 Zakona o Privredinim Drustvima, osnivac drustva sa ogranicenom odgovornoscu “Farm Busha G” D.O.O. gd. Visar Basri Gabrica iz selo Lipjan, Br.L.Karte. 1172921147, oglasava zatvorenim - ugasenim  drustvo sa ogranicenom odgovornoscu “Farm Busha G” D.O.O, i traze od svih zainteresovanih lica u slucaju da imaju neke nesuglasice ili neka potrazivanja prema Drustvu Lizard Lounge Bar D.O.O., da se obrate osnivacima u roku od 30 dana od dana oglasavanja u dnevnoj stampi “KOHA Ditore” iz Pristine. 

Data e publikimit: 18.10.2021
Shpërndaje
Të tjera