Njoftim për mbyllje të biznesit

Shuarje e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar  EVROPA – 92 - DY SH.P.K.,

me seli në Magjistrala Prishtinë-Ferizaj, km9 ana e majt Graçanicë, me çertifikatën e regjistrimit Nr.Unik Identifikues 810087206, Nr.TVSH 330405531,

Konform nenit 107, paragrafi 1 te Ligjit për Shoqëritë Tregëtare  themeluesja e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar EVROPA – 92 - DY SH.P.K. znj. Izeta Eroviq, nga Prishtina, me Nr.të Letërnjoftimit 1030441571 shpall Të mbyllur - shuajnë shoqërinë EVROPA – 92 - DY SH.P.K. Nr.Biz. 810087206,Nr.Tvsh 330405531 dhe kërkojnë nga të gjithë të interesuarit, që kanë ndonje kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie, të paraqesin kërkesën pranë themeluesve, në afatin mbrenda 30 ditëve nga dita e publikimit e kësaj shpallje në gazetën ditore ”KOHA Ditore” në Prishtinë.

 

Fade of limited liability company  EVROPA – 92 - DY L.L.C., based in Magjistrala Prishtinë – Ferizaj km9 ana e majt Graçanicë ,with the registration certificate, Business number  810087206, VAT Nr. 330405531 According to article 107, paragraph 1 of Kosovo Business Law  limited liability company EVROPA – 92 - DY L.L.C. , Mrs.Izeta Eroviq, from Prishtina, ID Nr. 1030441571 declared: Society of EVROPA – 92 - DY L.L.C closed and require all stake holders, who have a claim against the contest or company present the request to the founders, within 30 days of publication of this ad in the daily "KOHA Ditore" in Pristina.

 

Zatvaranje - Gasenje Drustva sa ogranicenom odgovornoscu EVROPA – 92 - DY D.O.O., sa sedistem u Magjistrala Prishtinë – Ferizaj km9 ana e majt Graçanica Uverenje o Registraciji, Br.biznisa 810087206, PDV Br.330405531 Na osnovu  clana 107, taca 1 Zakona o Privredinim Drustvima, osnivaci drustva sa ogranicenom odgovornoscu EVROPA – 92 - DY D.O.O. gdj.Izeta Erovic iz Pristine, Br.L.Karte.1030441571, oglasava zatvorenim - ugasenim  drustvo sa ogranicenom odgovornoscu EVROPA – 92 - DY D.O.O, i traze od svih zainteresovanih lica u slucaju da imaju neke nesuglasice ili neka potrazivanja prema Drustvu EVROPA – 92 - DY D.O.O., da se obrate osnivacima u roku od 30 dana od dana oglasavanja u dnevnoj stampi “KOHA Ditore” iz Pristine.

 

Data e publikimit: 14.10.2021
Shpërndaje
Të tjera