Njoftim

NJOFTIM

Shuarje e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “ADER” -  SHPK  me seli në Gjakovë, me certifikatën e regjistrimit nr. 811389825,  konformë nenit 107, paragrafi 1, të ligjit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar,    shpallin:  të mbyllur- shuajnë shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar  “ADER” SHPK dhe kërkojnë nga të gjithë të interesuarit, që kanë ndonjë kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie, të paraqesin kërkesën pranë themeluesit në afatin brenda 30 ditëve nga dita e publikimit e kësaj shpallje në gazetën ditore “Koha Ditore” në Prishtinë.

NOTICE

Fade of limited liability company  “ADER” - SHPK, based, Gjakovë, with regristation certificate businis number. 811389825, according to article 107, paragraph 1, of Kosovo busines law, limited liability company , declared: Society of closed - “ADER” -  SHPK, and require all stake holders, who have claim against the contest or company present the request to the founders, within 30 days of publication of this ad in the daily “Koha Ditore”, in Prishtina.  

OBAVESTENJE

Zatvaranje – gasenje drustva sa ograniceom odgovornoscu “ADER” -  SHPK, sa sedistem Djakovica, i uverenje  o registaciji  br. biznesa. 811389825, na osnovu clana 107, taca 1, zakona o privrednim drustvima, osnivaci drustva sa ogranicenom odgovornoscu,  oglasavaju zatvorenim- ugasenim drustvo sa ogranicenom odgovornoscu,  I trazhe od svih  ineresovanih lica u slucaju da imaju neke nesuglasice ili neka potrazivanja prema drustvo  “ADER” SHPK, da se obrate osnivacima u roku od 30 dana od dana publikovanja u dnovnoj stampi “Koha Ditore” Prishtina.

Data e publikimit: 03.08.2021
Shpërndaje
Të tjera