NJOFTIM PËR SHUARJE TË BIZNESIT

Shuarje e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar  New Company SH.P.K., me seli në Prishtinë, adresa: Dragodan Magj.Prishtinë-Mitrovicë Nr.8, Prishtinë, me çertifikatën e regjistrimit Nr.Unik Identifikues 810814154. Konform nenit 107, paragrafi 1 te Ligjit për Shoqëritë Tregëtare  themeluesit e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar New Company SH.P.K. ztr. Petrit Karakashi, nga Prishtina, me Nr.të Letërnjoftimit 1014724709 dhe Tahir Elshani nga Prishtina Nr. të letërnjoftimit 1003464179 shpallin të mbyllur - shuajnë shoqërinë  New Company SH.P.K. Nr.Biz. 810814154 dhe kërkojnë nga të gjithë të interesuarit, që kanë ndonje kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie, të paraqesin kërkesën pranë themeluesve, në afatin mbrenda 30 ditëve nga dita e publikimit e kësaj shpallje në gazetën ditore ”KOHA Ditore” në Prishtinë.

Fade of limited liability company  New Company L.L.C, based in Prishtina , address Dragodan Magj.Prishtinë-Mitrovicë,with the registration certificate, Business number  810814154. According to article 107, paragraph 1 of Kosovo Business Law  limited liability company New Company L.L.C. , Mr.Petrit Karakashi, from Prishtina, ID Nr. 1014724709 and Mr.Tahir Elshani from Prishtina, ID No.1003464179 declared: Society of New Company L.L.C. closed and require all stake holders, who have a claim against the contest or company present the request to the founders, within 30 days of publication of this ad in the daily "KOHA Ditore" in Prishtina.

Zatvaranje - Gasenje Drustva sa ogranicenom odgovornoscu New Company D.O.O., sa sedistem u Pristini adresa Dragodan,Magj.Prishtinë Mitrovicë Uverenje o Registraciji, Br.biznisa 810814154 Na osnovu  clana 107, taca 1 Zakona o Privredinim Drustvima, osnivaci drustva sa ogranicenom odgovornoscu New Company D.O.O. gd.Petrit Karakashi iz Pristine, Br.L.Karte.1014724709 i gd.Tahir Elshani iz Pristine, Br.L.Karte. 1003464179, oglasavaju zatvorenim - ugasenim  drustvo sa ogranicenom odgovornoscu New Company D.O.O, i traze od svih zainteresovanih lica u slucaju da imaju neke nesuglasice ili neka potrazivanja prema Drustvu New Company D.O.O., da se obrate osnivacima u roku od 30 dana od dana oglasavanja u dnevnoj stampi “KOHA Ditore” iz Pristine.

Data e publikimit: 17.07.2021
Shpërndaje
Të tjera