Kronikë

4 vjet e 6 muaj burgim pasi në 2017-n shkaktoi një aksident vdekjeprurës

4 vjet e 6 muaj burgim pasi në 2017-n shkaktoi një aksident vdekjeprurës
Foto: Ilustrim/Koha

Gjykata Themelore në Ferizaj - Departamentit i Përgjithshëm – Divizioni Penal, më 30 prill 2019, shpalli aktgjykim dënues ndaj të pandehurit Rr.Ç i cili sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelorë në Ferizaj, akuzohet se ka kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 paragrafi 9 lidhur me paragrafin 6 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Në komunikatë, thuhet se gjyqtari individual i Divizionit Penal Ilir Bytyqi, pas mbajtes së shqyrtimit gjyqësor, dëgjimit të palëve, administrimit të të gjitha provave, fjalëve përfundimtare, të pandehurin e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënim burgimi në kohëzgjatje prej katër vjet e gjashtë muaj.