Kosovë

Komuna e Ferizajt akuzohet për gjetjet e Auditorit të Përgjithshëm

 

Zyra Kombëtare e Auditorit (ZKA) ka publikuar raportin dhe pasqyrat financiare të Komunës së Ferizajt për vitin 2022 në të cilin janë pasqyruar një varg shkeljesh të kësaj Komune. Pasqyrat Financiare Vjetore (PFV), paraqesin keq-klasifikimin e shpenzimeve të parasë publike në disa sektor derisa në 21 raste kjo komunë ka ekzekutuar pagesa mbi një milion e 269 mijë euro nëpër kategori jo adekuate.

Sipas raportit, auditorët kanë vërejtur dobësi evidente në fusha të rëndësishme financiare si: moszbatim i procedurave të duhura të prokurimit, menaxhimin e të arkëtueshmeve , mos prezantimi i saktë i detyrimeve kontingjente në PFV, keqklasifikimi i shpenzimeve në kategori jo adekuate di dhe dobësi në menaxhimin e pasurive përfshirë kontrollin e brendshëm.