Kosovë

Gjetjet e Auditorit vihen në agjendën e Kuvendit të Prizrenit për diskutim

 

Raporti i auditimit për pasqyrat financiare të Komunës së Prizrenit për vitin 2020 i përpiluar nga Zyra Kombëtare e Auditimit është propozuar që të shqyrtohet në seancën e radhës së Kuvendit të Komunës. Në njoftimin e Komunës së Prizrenit thuhet se pos këtij raporti është propozuar që në këtë mbledhje të diskutohet edhe Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve të ZKA-së.

“Diskutim rreth raportit të ZKA-së për pasqyrat financiare vjetore të Komunës së Prizrenit për vitin 2020 dhe Planit të veprimit për zbatimin e rekomandimeve”, është njëra prej pikave në rendin e ditës të propozuar nga kryesuesi i KK-së Sulltan Badalli për seancën e caktuar për datën 30 shtator 2021.