Kosovë

Auditori gjen një varg mangësish në pasqyrat financiare të Ferizajt

 

Auditori i Përgjithshëm ka publikuar raportin e pasqyrave financiare të Komunës së Ferizajt për vitin 2020 në të cilat ka gjetur një varg mangësish.

Sipas auditorit kjo komunë së paku në 11 raste ishte vonuar t’i paguajë faturat e ndryshme megjithëse ato është dashur të përfundojnë brenda 30 ditësh pas dorëzimit. Vonesat në pagesa janë regjistruar me nga katër muaj, ndërkaq në dy raste faturat ishin dorëzuar para vitit 2020, kurse në 9 raste faturat ishin të vitit aktual.