Kosovë

Komunat i rregullojnë rrugët pa pasur projekt

Komunat i rregullojnë rrugët pa pasur projekt

Katër komuna kishin iniciuar procedura të prokurimit për investime në infrastrukturë pa pasur projekt të veçantë të ndërtimit.

Këto janë gjetjet e Zyrës Kombëtare të Auditimit të cilat janë paraqitur në raportin për vitin 2019 për komunat e Gjilanit, Kamenicës, Ranillugut dhe Novobërdës.