Arbëri

Komuna e Kamenicës fiton rastin përballë MASHTI-t në Kushtetuese

Gjykata Kushtetuese
 

Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka hedhur poshtë vendimin e Ministrisë së Arsimit për organizimin e mësimit alternativ të përshpejtuar dhe përcaktimit të organizimit të mësimit në objektet shkollore në Komunën e Kamenicës. Gjykata ka theksuar se MASHTI-i përmes vendimit “ka tejkaluar kompetencën dhe ka cenuar përgjegjësitë komunale, përkatësisht ka ndërhyrë në kompetencat vetanake të Komunës së Kamenicës përkitazi me ofrimin e arsimit publik, në kundërshtim me garancitë kushtetuese dhe ligjore”.

Gjykata theksoi tutje se ofrimi i arsimit publik bazuar në Ligjin për Vetëqeverisje lokale është kompetencë vetanake e komunës dhe se këto kompetenca “janë të plota dhe ekskluzive”, dhe se në rolin e saj inspektues, të përcaktuar me Ligjin për Arsimin Parauniversitar, MASHTI “mund të kërkojë zbatimin e mësimit shtesë ose alternativ” nëse vërehet mangësi në zbatimin e kurrikulumit. Por, gjykata shpjegon se në rastin konkret, MASHTI duke nxjerrë vendim konkret kishte organizuar mësim alternativ në pesë shkolla në Kamenicë, shkolla që paraprakisht kryetari i atëhershëm i komunës, Qendron Kastrati, i kishte riorganizuar përmes vendimeve si pjesë e reformës së tij.