Arbëri

Rikujtim për afatin përfundimtar të dorëzimit të ofertave për qiramarrje

 

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton palët e interesuara se afati i fundit për dorëzim të ofertave lidhur me shpalljen publike për qiradhënie të 68 aseteve është me 31 janar 2022.

Ofertat do të pranohen me 31.01.2022 prej orës 10:00 – 12:00 në zarf të mbyllur, zarfet do të hapen 15 minuta pas dorëzimit, pra në orën 12:15, kurse ofertat përmes faksit ose postës elektronike nuk do të pranohen.