Arbëri

ZKA: Avancat dhe moskryerja me kohë e pagesave, shkeljet kryesore në Kryeministri gjatë 2020-s

Foto lustrim
 

Mos mbyllja me kohë e avanceve të udhëtimeve zyrtare, gabime materiale në shpalosjen e informatave financiare dhe mos kryerja e pagesave brenda afateve ligjore janë disa prej gjetjeve të Zyrës Kombëtare të Auditimit bërë Zyrës së Kryeministrit për vitin 2020.

Ky raport i auditimit ka gjetur se në raportin vjetor financiar për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2020 të ZKM-së janë identifikuar gabime materiale në shpalosjen e informatave financiare.