Arbëri

Vetëm së bashku mund të adresojmë nevojat e viktimave për drejtësi

Vetëm së bashku mund të adresojmë nevojat e viktimave për drejtësi
Artikull i sponsorizuar

Nëse e pranojmë se dhuna është mjet për të nënshtruar tjetrin, atëherë mund të themi se dhuna në baza gjinore është tentim i njërës gjini për të nënshtruar gjininë tjetër. Edhe në Kosovë dhuna në familje dhe në baza gjinore është një fenomen i shprehur dhe shqetësues. Pavarësisht se çdo grua mund të jetë viktimë e dhunës në baza gjinore, megjithatë gratë të cilat u takojnë grupeve të caktuara shoqërore janë shumë më të cenueshme dhe kanë më shumë mundësi të përjetojnë dhunë gjatë jetës së tyre në krahasim me gratë e tjera. Më konkretisht, gratë që jetojnë në varfëri apo vijnë nga komunitetet pakicë, janë dukshëm më të cenuara nga ky fenomen dhe rrjedhimisht në pozitë më të pafavorshme për të adresuar dhunën përmes mekanizmave ligjor dhe institucional. Fatkeqësisht kjo ndodh për shkak të mungesës së informacionit të duhur juridik, mungesës së mjeteve financiare dhe mungesës së qasjes në mekanizmat mbrojtës institucional. Masat parandaluese të kufizimit të lirisë së lëvizjes, të vëna për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve të Kosovës nga përhapja e pandemisë Covid-19, shpërfaqën më tutje problemet në marrëdhëniet familjare dhe dhunën në baza gjinore.

Sipas një studimi të realizuar nga USAID, gratë tregojnë nivelet të ulëta të besimit në aftësitë e tyre për të realizuar të drejtat e tyre përmes rrugëve ligjore, kanë mungesë të njohurive se ku të shkojnë të kërkojnë ndihmë dhe nuk kanë njohuri për mekanizmat që ofrojnë qasje në drejtësi, siç është Agjencia për Ndihmë Juridike Falas [Hartëzimi i Nevojave të Komunitetit për Drejtësi, Aktiviteti i USAID-it “Drejtësia Vlen”, Dhjetor 2019, faqe 27].