Vështrime

Kush e mbron shtetin nga vetvetja?

Ose, kush i mbron taksat tona kur shteti i humb ato në procese gjyqësore brenda dhe jashtë vendit?

Më 12 dhjetor 2017, organizata ku punoj ishte ftuar që të paraqitet në seancën dëgjimore në gjykatë. Pesë vjet më herët, më 25 mars 2013, Instituti GAP, me ndihmën ligjore të Grupit për Studime Juridike dhe Politike, kishte parashtruar padi kundër Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik për moslejim të qasjes në dokumente publike.

Në seancën dëgjimore në Gjykatën Themelore në Prishtinë, ku kisha shkuar të arsyetoj padinë e organizatës sonë, nuk ishte askush që të mbronte institucionin shtetëror, apo të paditurën Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik. Këtë obligim sipas ligjit, e kishte Avokatura Shtetërore.