Vështrime

Gara për bollëk të qëndrueshëm

Gara për bollëk të qëndrueshëm

Daka/New York - Gara globale për të arritur sa më shpejt që të jetë e mundur emetime zero të gazrave serrë (GHG) është edhe garë për të realizuar një lloj të ri bollëku: të shëndetit publik, natyrës së gjallë, punëve të mira, barazisë më të madhe dhe sa më shumë mundësi. Për një botë me bollëk ne duhet njëkohësisht të intensifikojmë luftën kundër shkaqeve të ndryshimit të klimës dhe të ndërtojmë qëndrueshmëri ndaj efekteve të saj. Dhe këtë duhet ta bëjmë tani.

Të tri samitet e vjeshtës u japin qeverive kombëtare mundësinë për të dëgjuar zërin e bizneseve, investitorëve, qyteteve, rajoneve dhe qytetarëve që bëjnë thirrje për një të ardhme më të shëndetshme dhe më të qëndrueshme. Ne të gjithë mund të jemi fitues në garën për bollëk të qëndrueshëm. Krisma për fillimin e garës tashmë është shkrepur

Daka/New York - Gara globale për të arritur sa më shpejt që të jetë e mundur emetime zero të gazrave serrë (GHG) është edhe garë për të realizuar një lloj të ri bollëku: të shëndetit publik, natyrës së gjallë, punëve të mira, barazisë më të madhe dhe sa më shumë mundësi. Për një botë me bollëk ne duhet njëkohësisht të intensifikojmë luftën kundër shkaqeve të ndryshimit të klimës dhe të ndërtojmë qëndrueshmëri ndaj efekteve të saj. Dhe këtë duhet ta bëjmë tani.

Si tre nga nëntë ambasadorët globalë për fushatat e Kombeve të Bashkuara, Gara për Zero Emetime dhe Gara për Rezistencë, ne po punojmë për të mobilizuar qytete, rajone, biznese, investitorë dhe publikun prapa përpjekjeve të mëdha nga tani deri më 2030. Qëllimi është të përgjysmohen emetimet e GHG-së, të rigjenerojmë natyrën dhe të sigurohemi që katër miliardë njerëzit më të rrezikuar në mbarë botën të mund t’i përballojnë efektet e ndryshimit të klimës dhe të zhvillohen pavarësisht sfidave klimatike.