Vështrime

Lirinë e medies po e rrezikojnë politika, ekonomia dhe vetë mediet

Media në Kosovë ballafaqohet me problemet e ngjashme sikurse edhe në shtetet fqinje, e veçanërisht me ndërhyrjet politike, me vetë-censurën për pasojë të presioneve ekonomike dhe politike, si dhe me sulmet ndaj gazetarëve, që manifestohen me qëllim të pengimit të punës së gazetarit dhe, të gjitha këto, zakonisht mbeten pa u dënuar dhe pa një proces të duhur gjyqësor.

Liria e medies është një e drejtë që duhet ushtruar pa asnjë pengesë apo kufizim. Nga zanafilla e medieve, çështja e lirisë ka qenë gjithmonë temë diskutimi, në krye të herës për shkak se akterët e politikës apo të biznesit kanë dashur të kenë në dorë medien, duke ia kufizuar lirinë në forma të ndryshme, nëpërmjet paralelizmave politikë apo atyre ekonomikë. Paralelizmi politik nënkupton ndërhyrjen e politikës në media me qëllim që ta shfrytëzojë atë për interesin e saj, pastaj nënkupton përfshirjen në media të akterëve të mëparshëm politik, pra kalimit nga politika në media, ose nëse përparimi i gazetarit në karrierë varet nga mbështetja politike. Paralelizmi ekonomik ndodh atëherë kur mediet varen më tepër nga interesat ekonomike dhe afariste të pronarëve.