NJOFTIM PËR MBYLLJE TË BIZNESIT

NJOFTIM
Shuarje e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar  PluggedWeb.com  L.L.C., me seli në Prishtinë, adresa: Lek Dukagjini, SU 6/2 Llam-G, Nr.10, Prishtinë, me çertifikatën e regjistrimit Nr.Unik Identifikues 810872681 Konform nenit 107, paragrafi 1 te Ligjit për Shoqëritë Tregëtare  themeluesi shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar PluggedWeb.com L.L.C., ztr. Adrian Krasniqi, nga Prishtina, me Nr.të Letërnjoftimit 1030441989 shpall Të mbyllur - shuajnë shoqërinë  PluggedWeb.com L.L.C., Nr.Biz. 810872681 dhe kërkon nga të gjithë të interesuarit, që kanë ndonje kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie, të paraqesin kërkesën pranë themeluesve, në afatin mbrenda 30 ditëve nga dita e publikimit e kësaj shpallje në gazetën ditore ”KOHA Ditore” në Prishtinë.

ANNOUCEMENT
Fade of limited liability company  PluggedWeb.com L.L.C., based in Prishtina , address Lek Dukagjini, SU 6/2 Llam-G, Nr.10, with the registration certificate, Business number  810872681 According to article 107, paragraph 1 of Kosovo Business Law  limited liability company  PluggedWeb.com L.L.C., , Mr.Adrian Krasniqi, from Prishtina, ID Nr. 1030441989 declared: Society of  PluggedWeb.com L.L.C.,closed and require all stake holders, who have a claim against the contest or company present the request to the founders, within 30 days of publication of this ad in the daily "KOHA Ditore" in Pristina.

OBAVESTENJE
Zatvaranje - Gasenje Drustva sa ogranicenom odgovornoscu PluggedWeb.com L.L.C., sa sedistem u Pristini adresa Lek Dukagjini, SU 6/2 Llam-G, Nr.10, Uverenje o Registraciji, Br.biznisa 810872681 Na osnovu  clana 107, taca 1 Zakona o Privredinim Drustvima, osnivaci drustva sa ogranicenom odgovornoscu " PluggedWeb.com "  L.L.C.,  gd.Adrian Krasniqi iz Pristine, Br.L.Karte.1030441989  oglasava zatvorenim - ugasenim  drustvo sa ogranicenom odgovornoscu PluggedWeb.com L.L.C.,  i traze od svih zainteresovanih lica u slucaju da imaju neke nesuglasice ili neka potrazivanja prema Drustvu, da se obrate osnivacima u roku od 30 dana od dana oglasavanja u dnevnoj stampi “KOHA Ditore” iz Pristinë.

Data e publikimit: 18.10.2021
Shpërndaje
Të tjera