NJOFTIM

Shuarje e degës së huaj së shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar  “Millennium DPI Partners L.L.C. Branch in Kosovo Dega në Kosovë”,me seli në Prishtinë adersa  street “Bedri Pejani” No. 17/III, Prishtinë, me çertifikatën e regjistrimit, Nr.i Biznesit 810855083, Nr.Fis. 601556246, konform nenit 112 dhe 114,  te Ligjit për Shoqëritë Tregëtare  Drejtori i degës së huaj së shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar ,, ,, “Millennium DPI Partners L.L.C. Branch in Kosovo Dega në Kosovë”. Pranvera Kirkbride _, nga Prishtina, me Nr.të Letërnjoftimit 1000486210 shpallin: Të mbyllur –  shuajnë shoqërinë “Millennium DPI Partners L.L.C. Branch in Kosovo Dega në Kosovë”, Nr.Biz. 810855083, Nr.Fis. 601556246 dhe kërkojnë nga të gjithë të interesuarit, që kanë ndonje kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie, të paraqesin kërkesën pranë themeluesve, në afatin mbrenda 30 ditëve nga dita e publikimit e kësaj shpallje në gazetën ditore ”Koha Ditore” në Prishtinë. “Millennium DPI Partners L.L.C. Branch in Kosovo Dega në Kosovë” me seli në Prishtinë, adresa “Bedri Pejani” No. 17/III me drejtor  Pranvera Kirkbride.

 

ANNOUNCEMENT

Fade of limited liability company ,, “Millennium DPI Partners L.L.C. Branch in Kosovo Dega në Kosovë”, ,, LLC, based in Prishtinë, address “Bedri Pejani” No. 17/III with the registration certificate, Businis number  810855083 , Fis.Nr. 601556246, according to article 112 and 114 of Kosovo Business Law  limited liability company “Millennium DPI Partners L.L.C. Branch in Kosovo Dega në Kosovë”, Pranvera Kirkbride from Prishtinë, ID Nr. 1000486210 declared: “Millennium DPI Partners L.L.C. Branch in Kosovo Dega në Kosovë” closed and require all stake holders, who have a claim against the contest or company present the request to the founders, within 30 days of publication of this ad in the daily "Koha Ditore" in Pristina. “Millennium DPI Partners L.L.C. Branch in Kosovo Dega në Kosovë based in Prishtinë, address “Bedri Pejani” No. 17/III, the drictor Pranvera Kirkbride.

Data e publikimit: 08.01.2021
Shpërndaje
Të tjera