Lifestyle

Të mbajmë fëmijët të sigurt gjatë përdorimit të internetit

Bullizmi dhe disa fenomene të tjera janë mjaftë të përhapura brenda ambienteve shkollore.

Shumë shpesh këto ngacmime barten edhe nëpërmjet rrjeteve sociale në internet.