Dënohet një zyrtar komunal në Malishevë për keqpërdorim të detyrës

Dënohet një zyrtar komunal në Malishevë për keqpërdorim të detyrës

20 January 2020 16:04

Gjykata Themelore në Gjakovë - Departamenti për Krime të Rënda ka shpallur aktgjykimin dënues kundër të pandehurës I. M. për veprën penale, “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”.

I pandehuri I. M. është shpallur fajtore dhe është dënuar me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë muaj i cili dënim me kërkesë dhe pëlqimin e të akuzuarit, i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumën prej 3400, i cili dënim do të paguhet në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Gjithashtu, i pandehuri I. M., obligohet që palës së dëmtuar, Komuna e Malishevës t’ia kompensoj dëmin në shumën prej 8.728,90 euro në afat prej dy 2 muaj pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

I pandehuri është obliguar që të paguaj shpenzimet procedurale në shumën prej 408.80 euro, shpenzimet e paushallit gjyqësorë në shumën prej 25 euro si dhe shumën prej 50 euro, në emër të kompensimit të viktimave të krimit.

“Gjatë shqyrtimit gjyqësor të zhvilluar kundër të pandehurës I. M., gjykata ka ardhur në përfundim se në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike i pandehuri, në cilësinë e personit zyrtar, shef i Shërbimeve Publike në Komunën e Malishevës, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar i tejkalon kompetencat e tij me qëllim të përfitimit të kundërligjshme të dobisë pasurore për vete apo tjetrin me rastin e inicimit të “kërkesës për furnizim me kabllo elektrike” për nevojat e fshatit Gajrak të Komunës së Malishevës, dhe menaxhimit të kontratës së prokurimit, në vlerë prej 8.728.90 euro, nga kompania N.T.SH “L.” me seli në Malishevë, të cilën kabllo edhe pse e ka pranuar, duke e konfirmuar në bazë të raportit të 27 tetorit 2015, nuk vërtetohet se e njëjta është investuar në fshatin Gajrak te Komunës së Malishevës por është vërtetuar se kabllo elektrike për nevojat e këtij fshati ishte investim i KEDS – Distriktit në Gjakovë”, thuhet në njoftimin për media.

Pala ka të drejtë ankese kundër këtij vendimi në Gjykatën e Apelit të Kosovës.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Komentet

Shto koment

Të ngjashme