Kronikë e zezë

25 vjet burgim ndaj tre të pandehurve për vrasje të rëndë dhe pjesëmarrje në rrahje në Ferizaj

 

Gjykata Themelore në Ferizaj, ka shpall aktgjykim dënues ndaj të pandehurit D.SHi cili sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, akuzohet për veprën penale “Vrasje e rëndë” dhe të pandehurit M.M dhe A.A për shkak të veprës penale të kryer secili veç e veç, “pjesëmarrje në rrahje”.

Sipas njoftimit nga Gjykata në Ferizaj, kryetari i Trupit gjykues i Departamentit për Krime të Rënda - Sahit Krasniqi, pas mbajtës së shqyrtimit gjyqësor dëgjimit të palëve, administrimit të të gjitha provave, fjalëve përfundimtare, të pandehurin D.SH e shpalli fajtor për veprën penale vrasje e rëndëdhe i shqiptoi dënim burgimi në kohëzgjatje prej 20 vjet, ndërsa të pandehurit M.M dhe A.A për veprën penale të kryer secili veç e veç pjesëmarrje në rrahje, u shqiptoj secilit veç e veç dënime me burgimi në kohëzgjatje prej nga dy vjet e gjashtë muaj.