Kosovë

Obiliqi tejkaloi kontratën kornizë dhe shkëputi një tjetër pasi pranoi situacionin e parë

 

Komunarët e Obiliqit kanë bërë tjekalim të kontratës kornizë shumëfish më shumë sesa që është e lejuar me ligj. Neni 56.15 i Rregullit dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik parasheh që “kurdo që autoriteti kontraktues nuk i di sasitë indikative, kontratat me çmime për njësi, AK-ja duhet të përcaktojë peshët në bazë të rëndësisë së secilës ‘kategori të shërbimeve’ ose secilit “artikull” në mënyrë që autoriteti kontraktues të përcaktojë se cila është oferta me çmim më të ulët”.

Në këto raste, siç thekson raporti i Zyrës Kombëtare të Auditimit, nuk vlen pragu apo tavani plus/minus tridhjetë përqind (30%), si p.sh. mirëmbajtje të veturave, mirëmbajtje të gjeneratorëve dhe shërbime tjera. Në këto raste në hapje publike të ofertave lexohet çmimi total i poentuar (peshuar) i cili shërben vetëm për qëllim të vlerësimit të ofertave ndërsa kontrata lidhet me çmime për njësi.