Kosovë

Komuna synon të përmirësojë menaxhimin e palestrës sportive në Podujevë

 

Komunarët e Podujevës po synojnë që ta rregullojnë shfrytëzimin e palestrës sportive “Hakif Zejnullahu”. Për këtë qëllim, ata kanë hartuar një Rregullore, e cila është vënë në diskutim publik. Sipas këtij dokumenti, të drejtë shfrytëzimi të palestrës sportive kanë institucionet shtetërore, klubet sportive, organizatat politike, organizatat joqeveritare, bizneset, institucionet shkollore, universitetet, institucionet ndërkombëtare, si dhe grupet e tjera formale dhe joformale.

“Pas shfrytëzimit të hapësirave në palestër dhe zhveshtore, kujdestarët kontrollojnë hapësirat për të verifikuar gjendjen; Klubet dhe individët duhet të kujdesen për gjërat e tyre personale; Menaxhmenti në palestër nuk mban përgjegjësi për gjërat e humbura apo dëmtuara; Shfrytëzimi i palestrës bëhet me pagesë sipas tarifës së caktuar me këtë rregullore, përjashtim bëjnë vetëm subjektet e liruara. Pajisjet që përdoren në palestër nga sportistët duhet të jenë të përshtatshme me ambientin e palestrës. Përjashtohet rasti kur ka ndonjë marrëveshje të posaçme me DKRS-në”, thuhet në disa prej pikave të nenit 7 të kësaj draft-rregulloreje për mënyrën dhe kushtet e shfrytëzimit të palestrës sportive “Hakif Zejnullahu”.