Kosovë

Prizreni rishqyrton Rregulloren për taksat komunale sipas kërkesave të Qeverisë

 

Organet komunale të Prizrenit kanë rishqyrtuar Rregulloren për taksat komunale bazuar në kërkesën e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal. Harmonizimi i këtij akti me legjislacionin në fuqi në seancën e fundit të Kuvendit të Komunës së Prizrenit është miratuar njëzëri nga anëtarët e pranishëm, të cilët nuk kanë diskutuar më rreth përmbajtjes së këtij akti.

Vetëm drejtori i Administratës, Osman Hajdari ka sqaruar se Grupi Punues për draftimin e kësaj rregulloreje pas pranimit të shkresës nga grupi ndërministror ka konstatuar se lëshimet në këtë akt janë kryesisht të natyrës teknike. Sipas tij janë mbajtur disa mbledhje të grupit punues, me ç’rast rregullorja është harmonizuar me rekomandimet e ministrive.

“Të gjitha komentet që ministritë e ndryshme i kanë dhënë për rregulloren janë teknike... Aktin që e keni përpara është i korrigjuar bazuar në komentet dhe kërkesat e ministrive”, ka thënë Hajdari para kuvendarëve, duke bërë thirrje për miratimin e tij.

Në të njëjtën kohë ka sqaruar se Rregullorja në vete përfshin tri elemente kryesore, siç janë: heqja e taksës vjetore për ushtrimin e veprimtarisë afariste; pezullimin e të gjitha procedurave pa bazë ligjore; si dhe uljen e taksave të procedurave të ndryshme administrative të cilat Komuna e Prizrenit i zhvillon.

“Kjo rregullore kursen barrën administrative të qytetarëve. Gjithashtu kompleton aspektin ligjor të gjitha shërbimeve dhe procedurave administrative në nivel komune”, ka deklaruar ai.

Pas këtyre sqarimeve, meqë asnjë kuvendar nuk është paraqitur për diskutim, kryesuesi i KK-së, Sulltan Badalli e ka vënë në votim, duke konstatuar aprovimin në mënyrë unanime.