Kosovë

Auditori gjen një mal me shkelje në komunën e Gjilanit

 

Një sërë shkeljesh ka konstatuar Zyra Kombëtare e Auditimit gjatë një auditimi bërë komunës së Gjilanit, i cili është bërë publik së fundi nga ZKA.

Vetëm në kategorinë e shërbimeve dhe mallrave auditori ka gjetur se nuk janë respektuar procedurat e pagesave në 17 raste.