Arbëri

Kërkohet llogaridhënie nga zyrtarët e përfshirë në procedura të prokurimit publik

 

Iniciativa për Progres (INPO) në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Drejtësi (IKD) kanë publikuar dy raporte të monitorimit të Prokurimit Publik në 20 komuna të Kosovës. Raportet përfshijnë analizimin e planeve të prokurimit për vitin fiskal 2020, të komunave të fokusit, duke analizuar nëse të njëjtat plotësojnë kërkesat ligjore për hartimin e tyre. Analiza ka përfshirë mestarisht pesë aktivitete të prokurimit të kategorisë punë dhe pesë për furnizime.

Gjetjet e prezantuara nga hulumtuesja e INPO-s, Samire Sahiti, tregojnë se sa i përket aktiviteteve për punë, përveç Komunës së Kamenicës, Mitrovicës së Veriut, Vitisë dhe Gllogocit, komunat tjera kanë planifikuar të shpenzojnë shumë më shumë sesa që kanë buxhet në dispozicion. Kryesisht këto dallime të mëdha janë pasojë e asaj se komunat dështojnë që në plane të prokurimit të saktësojnë që projekti është me kohëzgjatje një, dy apo më shumë vjeçar.