Vështrime

Luftimi i shpyllëzimit në terren

Ruajtja e pyjeve varet nga disa faktorë të ndërlidhur. Legjislacioni për të mbështetur përpjekjet për ruajtjen dhe më shumë financime për iniciativa si ato të përmendura këtu, do të ndihmojnë në promovimin e punës që është pozitive për mjedisin. Ama, pa ndryshime strukturore në nivel kombëtar dhe lokal për t'ua mundësuar banorëve ruralë të fitojnë jetesën nga aktivitetet e qëndrueshme pyjore, shkatërrimi i biomeve më të rëndësishme pyjore të Tokës do të vazhdojë

Mbrojtja dhe ruajtja e biomeve, sidomos e pyjeve tropikale, është vendimtare për të arritur synimet klimatike, sidomos në vendet me mbulesë pyjore të bollshme.

Megjithatë, të dhënat e fundit të mbikëqyrjes tregojnë shpyllëzim të konsiderueshëm në shumë nga këto zona, duke përfshirë edhe ato më të gjerat në botë.