Vështrime

Centët e milionave

Centët e milionave

Kontratat e prokurimit publik përbëjnë një pjesë të madhe të Produktit të Brendshëm Bruto (PBB) dhe të shpenzimeve publike të çdo vendi, dhe si të tilla paraqesin një pikë të ndjeshme ndaj manipulimeve dhe keqmenaxhimit. Ato shfrytëzohen për blerje të ndryshme për nevoja të publikut, duke filluar nga një laps apo uji për pije. Por kjo linjë shkon deri te ndërtimi i autostradave apo kontraktimi i shërbimeve të ndjeshme shtetërore. Rrjedhimisht aty gjeneron një qarkullim i madh i parasë, e cila nëse është e menaxhuar mirë, është një indikator kyç në zhvillimin e sektorit të biznesit.

Të dhënat e siguruara nga KDI-ja tregojnë se 98% e kontratave publike janë dhënë sipas kriterit të çmimit më të ulët, por jo në relacion ndërmjet çmimit e cilësisë.