Shtojca për Kulturë

Problematika e Kosovës si sfidë e BE-së

Sylë Ukshini studimin e tij, i cili është i strukturuar mirë dhe qartë në dhjetë kapituj dhe i shkruar si disertacion në Universitetin e Bremenit (Gjermani), e ka fokusuar në pesë periudha studimore që përfshijnë një hapësirë kohore nga marsi 1989 deri në fillim të vitit 2012. Ai flet për qasjet dhe strategjitë që BE-ja i ka ndjekur në adresimin e problematikës së Kosovës

Stephan Lipsius, Kassel/Gjermani

 

Sylë Ukshini: “Kosova, sfidë e Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë së BE-së: Nga shpërbërja e Jugosllavisë deri te pavarësia e Kosovës”, Wien, LIT Verlag 2020, 304 faqe, ISBN 978-3-43-91144-5

Stephan Lipsius, Kassel/Gjermani

Studimet nga fusha e marrëdhënieve ndërkombëtare, e së drejtës ndërkombëtare dhe evropiane për zhvillimin e “Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë” (PPJS) së BE-së në zgjidhjen e çështjes së Kosovës, deri më tani janë të disponueshme vetëm në mënyrë sporadike. Kjo vlen po ashtu edhe për periudhën e pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, dikur ish-krahinë autonome e Federatës Jugosllave.