Shuarje e biznesit

NJOFTIM
Shuarje e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Auto Medi shpk”, me seli në Mitrovicë, rr. “Asllan Cimili, nr. 32, me certifikatën e regjistrimit, nr.i biznesit 811365065, nr. fis. 811365065, nr. TVSH -Konform nenit 107, paragrafi 1 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, themeluesi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Auto Medi shpk” z. Musa Hajdari, nga Mitrovica, me nr. të letërnjoftimit 1006553644 shpallin: Të mbyllur - shuajnë shoqërinë “Auto Medi shpk”, nr. i biznesit 811365065, nr. fis. 811365065, Nr. Tvsh - dhe kërkojnë nga të gjithë të interesuarit që kanë ndonjë kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie ta paraqesin kërkesën pranë themeluesve, në afatin brenda 30 ditëve nga dita e publikimit të kësaj shpalljeje në gazetën ditore ”Koha Ditore”, në Prishtinë.
Fade of limited liability company ,, Auto Medi ,, LLC, based in Mitrovice , address rr. “Asllan Cimili, nr 32” with the registration certificate, Businis number 811365065 , Fis.Nr. 811365065, VAT Nr. - According to article 107, paragraph 1 of Kosovo Business Law limited liability company ,, Auto Medi ,,LLC , Mr. Musa Hajdari from Mitrovica, ID Nr. 1006553644 declared: Society of “Auto Medi " LLC closed and require all stake holders, who have a claim against the
contest or company present the request to the founders, within 30 days of publication of this ad in the daily "Koha Ditore" in Pristina.
Zatvaranje - Gasenje Drustva sa ogranicenom odgovornoscu ,, Auto Medi ,,D.O.O., sa sedistem u Mitrovice adresa rr. “Asllan Cimili, nr 32 Uverenje o Registraciji, Br.biznisa 811365065, Fis.Br. 811365065, PDV Br.- Na osnovu clana 107, taca 1 Zakona o Privredinim Drustvima, osnivaci drustva sa ogranicenom odgovornoscu ,, Auto Medi ” D.O.O. g. Musa Hajdari, Br.L.Karte. 1006553644 oglasavaju zatvorenim - ugasenim drustvo sa ogranicenom odgovornoscu ,, Auto Medi ,, D.O.O, i traze od svih zainteresovanih lica u slucaju da imaju neke nesuglasice ili neka potrazivanja prema Drustvu “ Auto Medi “,D.O.O., da se obrate osnivacima u roku od 30 dana od dana oglasavanja u dnevnoj stampi “Koha Ditore” iz Pristine.

Data e publikimit: 15.10.2020
Shpërndaje
Të tjera