NJOFTIM

Shuarje e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar Zone Club Prishtina SH.P.K., me seli në Prishtinë, adresa:Zona Industriale, me çertifikatën e regjistrimit Nr.Unik Identifikues 810837833 Konform nenit 107, paragrafi 1 te Ligjit për Shoqëritë Tregëtare  themeluesit e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar Zone Club Prishtina SH.P.K., ztr.Dekorim Sahiti, nga Prishtina, me Nr.ID.1172863732, ztr.Butrint Baholli nga Prishtina, me Nr.ID.1500236376, ztr. Petrit Kllokoqi nga Prishtina, me Nr.ID.1171932609, ztr.Kushtrim Sahiti nga Prishtina me Nr.ID.1500998306. shpallin të mbyllur - shuajnë shoqërinë  Zone Club Prishtina SH.P.K., dhe kërkojnë nga të gjithë të interesuarit, që kanë ndonje kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie, të paraqesin kërkesën pranë themeluesve, në afatin mbrenda 30 ditëve nga dita e publikimit e kësaj shpallje në gazetën ditore ”KOHA Ditore” në Prishtinë.

ANNOUNCEMENT
Fade of limited liability company Zone Club Prishtina L.L.C., based in Pristina , address: Zona Industriale, with the registration certificate, Business number  810837833, According to article 107, paragraph 1 of Kosovo Business Law  limited liability company Zone Club Prishtina L.L.C. , Mr.Dekorim Sahiti, from Pristina, ID.No.1172863732, Mr.Butrint Baholli from Pristina, ID.No.1500236376, Mr.Petrit Kllokoqi from Pristina, ID.No.1171932609, Mr.Kushtrim Sahiti from Pristina ID.No.1500998306.  declared: Society of Zone Club Prishtina L.L.C. closed and require all stake holders, who have a claim against the contest or company present the request to the founders, within 30 days of publication of this ad in the daily "KOHA Ditore" in Pristina.

OBAVESTENJE
Zatvaranje - Gasenje Drustva sa ogranicenom odgovornoscu Zone Club Prishtina D.O.O., sa sedistem u Pristini adresa:Zona Industriale, Uverenje o Registraciji, JMBr. 810837833 Na osnovu  clana 107, taca 1 Zakona o Privredinim Drustvima, osnivaci drustva sa ogranicenom odgovornoscu Zone Club Prishtina D.O.O. gd. Dekorim Sahiti, iz Pristine, licni ID.1172863732, gd.Butrint Baholli iz Pristine,  licni ID.1500236376, gd.Petrit Kllokoqi iz Pristine, licni ID.1171932609, gd.Kushtrim Sahiti iz Pristine licni ID.1500998306., oglasavaju zatvorenim - ugasenim  drustvo sa ogranicenom odgovornoscu Zone Club Prishtina D.O.O, i traze od svih zainteresovanih lica u slucaju da imaju neke nesuglasice ili neka potrazivanja prema Drustvu , da se obrate osnivacima u roku od 30 dana od dana oglasavanja u dnevnoj stampi “KOHA Ditore” iz Pristine.

Data e publikimit: 22.06.2022
Shpërndaje
Të tjera