NJOFTIM PËR MBYLLJE TË BIZNESIT

NJOFTIM
Shuarje e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar TIVE - KS L.L.C., me seli në Prishtinë, adresa:
Bregu i Diellit Zona e Lindjes A-9 nr13, me çertifikatën e regjistrimit Numër Unik Identifikues 810873077, Konform nenit 107, paragrafi 1 të Ligjit për Shoqëritë Tregëtare themelues i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar TIVE - KS L.L.C.,Kompania TIVE INC me Nr.të biznesit 150891021,adresa Worcester MA, 19 Ida Road, United States, shpall Të mbyllur - shuanë shoqërinë TIVE - KS L.L.C.,  dhe kërkon nga të gjithë të interesuarit, që kanë ndonje kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie, të paraqesin kërkesën pranë themeluesit, në afatin mbrenda 30 ditëve nga dita e publikimit e kësaj shpallje në gazetën ditore ”KOHA Ditore” në Prishtinë.

ANNOUNCEMENT
Fade of limited liability company TIVE – KS  L.L.C., based in Pristina, address: Str.
Bregu i Diellit Zona e Lindjes A-9 no.13, with the registration certificate, Business number 810873077 According to article 107, paragraph 1 of Kosovo Business Law limited liability company TIVE - KS L.L.C. , Company TIVE INC with bussines no. 150891021, address: Worcester MA 19 Ida Road, United States,  declared: Society TIVE - KS L.L.C. closed and require all stake holders, who have a claim against the contest or company present the request to the founders, within 30 days of publication of this ad in the daily "KOHA Ditore" in Pristina.

OBAVESTENJE
Zatvaranje - Gasenje Drustva sa ogranicenom odgovornoscu TIVE – KS  L.L.C, sa sedistem u Pristini adresa:
Bregu i Diellit Zona e Lindjes A-9 br13, Uverenje o Registraciji, Br.biznisa 810873077 na osnovu clana 107, tacka 1 Zakona o Privredinim Drustvima, osnivac drustva sa ogranicenom odgovornoscu TIVE – KS  L.L.C.,Kompanija TIVE INC, broj biznisa 150891021, adresa: Worcester MA 19 Ida Road, United States, oglasava zatvorenim - ugasenim drustvo sa ogranicenom odgovornoscu TIVE – KS  L.L.C, i traze od svih zainteresovanih lica u slucaju da imaju neke nesuglasice ili neka potrazivanja da se obrate osnivacu u roku od 30 dana od dana oglasavanja u dnevnoj stampi “KOHA Ditore” iz Pristine.

Data e publikimit: 27.05.2022
Shpërndaje
Të tjera