NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se Kompania “GANEX-M” SH.P.K. me seli në Rahovec ka marrë vendim të shuaj biznesin me numër të regjistrimit: 70785951 dhe ka caktuar likuidatorin për zhvillimin e procedures së likuidimit. Njoftohen të gjithë klientët që kanë raporte Kreditore-Debitore në këtë shoqëri që të paraqiten në afatin 30-ditor nga data e shpalljes në gazetë.

OBAVESTENJE

Obavještamo sve klijente da Tvrtka “GANEX-M” DOO. u Rahovecu doneo odluku da ugasi biznis po br. registra: 70785951 I ujedno imenovao Likfidatora o sprovodjenju postuaka likfidacije. Obavestavaju se svi klienti koji imaju obaveze I potrazivanja u navedenoj firmi, da se jave u roku od 30 dana od dana objavljivanja o novine.

ANNOUNCEMENT

All clients are to be informed that the Company “GANEX-M” LLC in Rahovec has come to the decision to quid its business with registry: 70785951. The company has appointed a liquidator who is going to Oversee the liquidator process. All client who have the mortgager-mortgage accounts in this company are kindly request to show up within 30 days starting from the day of newspaper announcement publication.

Data e publikimit: 19.01.2022
Shpërndaje
Të tjera