Njoftim për shpërbërje vullnetare

 
Drejtori Gjeneral  i shoqërisë tregtare A & PK Sh.pk. me seli në Prishtinë dhe me numër unik identifikues 810795304,  i caktuar edhe si Likuidator i saj, publikon këtë
 
NJOFTIM PËR SHPËRBËRJE VULLNETARE
 
Kuvendi i Aksionarëve i shoqërisë tregtare A & PK Sh.p.k. me seli në Prishtinë dhe me numër unik identifikues 810795304, ka vendosur  që të përmbyll veprimtarinë e saj ekonomike në Kosovë me shpërbërje vullnetare të kësaj shoqërie tregtare. 
Kreditorët eventual të shoqërisë tregtare A& PK Sh.p.k. apo palët tjera të interesuara mund t’i paraqesin kërkesat dhe ankesat e tyre brenda afatit prej 30 ditësh nga dita e shpalljes së këtij Njoftimi në adresën e poshtëshënuar :
Vala Consulting
Sheshi Edit Durham, nr.23/6
Prishtinë, Republika e Kosovës
________________________________________________________________
 
General Director of business organization A & PK Sh.p.k. with headquarters in Prishtina and with unique identification number 810795304, appointed also as its Liquidator, is publishing this 
 
NOTICE ON VOLUNTARY DISSOLUTION
 
Shareholders Assembly of business organization A&PK Sh.p.k. with unique identification number 810795304, has decided to close its economic activity in Kosovo by voluntary dissolution of this business organization.
Potential creditors of business organization A & PK Sh.p.k. or other interested parties may submit their claims and complaints within 30 days from the date of promulgation of this Notice to the following address:
Vala Consulting
Edit Durham Square, no. 23 / 6
Pristina, Republic of Kosovo
________________________________________________________________
 
Generalni direktor priverdnog durštva A & PK d.o.o. sa sedištem u Prištini i sa jedinstvenim identifikacionim brojem 810795304, imenovan takodje i za njegovog Likvidatora, objavljuje ovo 
 
OBAVEŠTENJE O DOBROVOLJNOM ZATVRANJU
 
Skupština akcionara privrednog društva A&PK d.o.o. sa jedinstvenim identifikacionim brojem 810795304, je odlučila da zatvori svoju privrednu delatnost na Kosovu dobrovoljnim gašenjem ove poslovne organizacije.
Potencijalni poverioci privrednog društva A & PK d.o.o. ili druga zainteresovana lica mogu podneti svoje zahteve i prigovore u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenje na sledeću adresu:
Vala Consulting
Edit Durham trg, br. 23 / 6
Priština, Republika Kosovo
 
 
 
Data e publikimit: 23.11.2021
Shpërndaje
Të tjera