NJOFTIM PËR MBYLLJE TË BIZNESIT

NJOFTIM

Shuarje e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar  “FRESH EXPRESS” SH.P.K., me seli në Prishtinë, adresa: Rr. Enver Maloku nr.9, me çertifikatën e regjistrimit Numër biznesit 811312818 Konform nenit 107, paragrafi 1 të Ligjit për Shoqëritë Tregëtare  themeluesi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “FRESH EXPRESS” SH.P.K. ztr. Ekrem Hoxha, nga Prishtina, me Nr.të Letërnjoftimit 1019691795 shpall Të mbyllur - shuajnë shoqërinë  “FRESH EXPRESS” SH.P.K. me Nr.Biz. 811312818 dhe kërkojnë nga të gjithë të interesuarit, që kanë ndonje kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie, të paraqesin kërkesën pranë themeluesve, në afatin mbrenda 30 ditëve nga dita e publikimit e kësaj shpallje në gazetën ditore ”KOHA Ditore” në Prishtinë.

 

ANNOUCEMENT

Fade of limited liability company  “FRESH EXPRESS” L.L.C., based in Prishtina, address: Rr. Enver Maloku nr.9 with the registration certificate, Business number  811312818 According to article 107, paragraph 1 of Kosovo Business Law  limited liability company “FRESH EXPRESS” L.L.C., Mr. Ekrem Hoxha, from Prishtina, ID No. 1019691795 declared: Society of “FRESH EXPRESS” L.L.C. closed and require all stake holders, who have a claim against the contest or company present the request to the founders, within 30 days of publication of this ad in the daily "KOHA Ditore" in Pristina.

 

OBAVESTENJE

Zatvaranje - Gasenje Drustva sa ogranicenom odgovornoscu “FRESH EXPRESS” D.O.O., sa sedistem u Prishtina adresa Rr. Enver Maloku nr.9, Uverenje o Registraciji, Br.biznisa 811312818 Na osnovu  clana 107, taca 1 Zakona o Privredinim Drustvima, osnivac drustva sa ogranicenom odgovornoscu “FRESH EXPRESS” D.O.O. gd. Enver Maloku iz selo Prishtinë, Br.L.Karte. 1019691795, oglasava zatvorenim - ugasenim  drustvo sa ogranicenom odgovornoscu “FRESH EXPRESS” D.O.O, i traze od svih zainteresovanih lica u slucaju da imaju neke nesuglasice ili neka potrazivanja prema Drustvu Lizard Lounge Bar D.O.O., da se obrate osnivacima u roku od 30 dana od dana oglasavanja u dnevnoj stampi “KOHA Ditore” iz Pristina.

Data e publikimit: 20.10.2021
Shpërndaje
Të tjera