Shuarje e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar

NJOFTIM

Shuarje e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar Lugina F&A SH.P.K, me seli në Prishtinë, me çertifikatën e regjistrimit Numër të biznesit 71256944 konform nenit 107, paragrafi 1 të Ligjit për Shoqëritë Tregëtare themeluesi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar Lugina F&A SH.P.K ztr. Arsim Hamidi Nr. Personal: 1172805716 dhe Fatos Ahmeti Nr. Personal: 1174404328, nga Prishtina, shpall të mbyllur - shuajnë shoqërinë Lugina F&A SH.P.K Numër të biznesit 71256944   dhe kërkojnë nga të gjithë të interesuarit, që kanë ndonje kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie, të paraqesin kërkesën pranë themeluesve, në afatin mbrenda 30 ditëve nga dita e publikimit e kësaj shpallje në gazetën ditore ”KOHA Ditore” në Prishtinë.

 

NOTICE

Fade of limited liability company Lugina F&A L.L.C., based in Prishtinë, with the registration certificate, Business number 71256944 according to article 107, paragraph 1 of  Kosovo Business Law limited liability company Lugina F&A L.L.C. , Mr. Arsim Hamidi, from Prishtina, ID No. 1172805716 and Fatos Ahmeti  ID No. 1174404328 declared: Lugina F&A L.L.C. closed and require all stake holders, who have a claim against the contest or company present the request to the founders, within 30 days of publication of this ad in the daily "KOHA Ditore" in Pristina.

 

OBAVESTENJE

Zatvaranje - Gasenje Drustva sa ogranicenom odgovornoscu Lugina F&A D.O.O., sa sedistem u Prishtinë, Uverenje o Registraciji, Br.biznisa 71256944 na osnovu clana 107, taca 1 Zakona o Privredinim Drustvima, osnivac drustva sa ogranicenom odgovornoscu Lugina F&A D.O.O. gd. Arsim Hamidi, Br.L.Karte. 1172805716, Fatos Ahmeti Br.L.Karte. 1174404328 oglasava zatvorenim - ugasenim drustvo sa ogranicenom odgovornoscu F&A D.O.O., i traze od svih zainteresovanih lica u slucaju da imaju neke nesuglasice ili neka potrazivanja prema Drustvu F&A D.O.O., da se obrate osnivacima u roku od 30 dana od dana oglasavanja u dnevnoj stampi “KOHA Ditore” iz Pristinë.

Data e publikimit: 23.09.2021
Shpërndaje
Të tjera