Reklama

Njoftim për likuidim vullnetar

NJOFTIM PËR LIKUIDIM VULLNETAR

Të Kompanisë “Komercijalna Banka AD Beograd - Dega Mitrovicë” me numër të biznesit 810363292 (numri i vjetër 70460375).

Në bazë të nenit 230, të Ligjit Nr. 02/L-123 Për Shoqëritë Tregtare, aksionari i kompanisë “Komercijalna Banka AD Beograd - Dega Mitrovicë” me numër të biznesit: 810363292 (numri i vjetër 70460375), më datën 18.12.2023 morri vendimin për përfundimin e veprimtarisë së vet tregtare me likuidim vullnetar.

Ftohen kreditorët potencial të kësaj shoqërie që t’i paraqesin pretendimet e tyre brenda 30 ditëve nga dita e publikimit të këtij njoftimi në adresën e mëposhtme: Rr. Çika Jovina 11, 38220 Mitrovicë – Kosovë, drejtorit të “Komercijalna Banka AD Beograd - Dega Mitrovicë”, Z. Srđan Radojković. 

Kompania nuk ka asete për shitje sipas nenit 230, të Ligjit Nr. 02/L-123 Për Shoqëritë Tregtare.

NOTICE FOR VOLUNTARY LIQUIDATION

of the company “Komercijalna Banka AD Beograd - Mitrovica Branch” with company reg. no. 810363292 (previous company reg. no. 70460375).

Pursuant to Article 230, of the Law No. 02/L-123 on Business Companies, the shareholder of company "Komercijalna Banka AD Beograd - Mitrovica Branch" with company reg. no. 810363292 (previous company reg. no. 70460375) on Decembre 18, 2023, has decided to terminate its business activity by means of voluntary liquidation. 

The potential creditors of this Company are invited to submit their claims within 30 days from the date of publication of the present notification, to the following address: Čika Jovina Street, No. 11, 38220 Mitrovica – Kosovo, to the attention of Mr. Srđan Radojković, the director of “Komercijalna Banka AD Beograd – Mitrovica Branch“. 

In accordance with the Article 230 of the Law No. 02/L-123 on Business Companies, the company does not have any assets available for sale.

OBAVEŠTENJE O DOBROVOLJNOJ LIKVIDACIJI

Privrednog društva „Komercijalna Banka AD Beograd – Filijala Mitrovica“ sa poslovnim brojem 810363292 (stari broj 70460375).

Na osnovu člana 230. Zakona br. 02/L-123 o poslovnim društvima, akcionar privrednog društva “Komercijalna Banka AD Beograd – Filijala Mitrovica“ sa poslovnim brojem: 810363292 (stari broj 70460375), dana 18.12.2023. je doneo odluku da zaključi svoju poslovnu delatnost putem dobrovoljne likvidacije.

Pozivaju se potencijalni poverioci ovog društva da svoja potraživanja dostave u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, na adresu: Čika Jovina 11, 38220 Mitrovica – Kosovo, direktoru “Komercijalne Banka AD Beograd – Filijale Mitrovica“, g. Srđan Radojković“ Kompanija nema imovinu za prodaju u skladu sa članom 230 Zakona br. 02/L-123 o poslovnim društvima.